De infrastructuur van de toekomst

Next Generation Infrastructures (NGinfra)

Bij NGinfra werkt Suit-case aan de infrastructuur van de toekomst. Samen met grote infrabeheerders wordt hier kennis gedeeld en ontwikkeld. Op deze manier wordt cross-sectoraal binnen het infrastructuur ecosysteem gezocht naar antwoorden voor grote vraagstukken rondom duurzaamheid, data, brede welvaart en de energietransitie. Yvette zorgt met haar analytische aanpak en Design Thinking methodologieën aanpak dat ze experts samenbrengen op een creatieve, pragmatische en mensgerichte manier.

Wat doet NGinfra voor de infrastructuur van de toekomst?

NGinfra is een samenwerkingsplatform waarin grote infrabeheerders kennis delen, ontwikkelen en toepassen om de Nederlandse samenleving de infrastructuur te bieden die past bij het heden en in de toekomst. Een toekomst waarin grote veranderingen als digitalisering, energietransitie en verdergaande urbanisatie plaatsvinden. Infraproviders kunnen de intensief benutte netwerken alleen door afstemming en in onderlinge samenwerking duurzaam ontwikkelen. Partners die onderdeel zijn van NGinfra zijn: Port of Rotterdam, Schiphol, Rijkswaterstaat, ProRail, Vitens en Alliander)  

Waarom is NGinfra opgericht?

Infrastructuren zijn zo sterk met elkaar verbonden dat iedere beslissing over de ene infrastructuur ingrijpt op de andere. Wie het vliegtuig pakt op Schiphol, kan daar naartoe met de auto of de trein. Een beheerder die een nieuwe weg aanlegt, kan rekenen op een aanzuigende werking op de bouw van woningen en bedrijven. Met alle gevolgen voor de voorzieningen voor energie en water van dien. Wie vervolgens de spade de grond in steekt, treft daar een veelheid aan infrastructuur aan.      

De vraag die voorligt, is dan ook niet óf we moeten samenwerken, maar hoe we moeten samenwerken. Hoog tijd om vanuit het infrastructuursysteem cross-sectoraal antwoorden te vinden op de vraagstukken die ons binden. Door de nauwe relatie tussen wetenschap en de praktijk van infrabeheer vergroot en verdiept  NGinfra kennis en past deze toe. Nu vandaag, maar ook in de toekomst. Want, infrastructuurkeuzes die we vandaag maken, hebben veel effect op de toekomst. Door vandaag samen te werken, bieden we ons land ook in de toekomst een stevige basis voor welzijn en welvaart.    

Wat is de rol van Suit-case bij NGinfra? 

Het inhoudelijk middelpunt van NGinfra wordt gevormd door de vier themacenters. In de themacenters van NGinfra wisselen deskundigen van de partnerorganisaties kennis uit over actuele thema’s en issues die spelen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Rondom deze thema’s worden uitdagingen en projecten gezamenlijk opgepakt.    

Yvette is een van de secretarissen van deze themacenters. Zij ondersteunen de themacenters bij het delen van kennis. Daarbij maken ze gebruik van Design Thinking, waarbij ze experts proberen samen te brengen op een creatieve, pragmatische en mensgerichte manier. Daarnaast ondersteunen ze NGinfra op het gebied van communicatie, waarbij ze hun digitale en visuele skills inzetten om de boodschap van NGinfra bekend te maken onder een breder publiek.  Yvette focust zich binnen NGinfra specifiek op de brede welvaart. Hoe kan je de waarde of impact van van verschillende infrastructuren niet alleen financieel meetbaar maken, maar ook op andere kapitalen, zoals kennis, biodiversiteit en uitstoot.

Resultaten

Binnen de themacentervergaderingen wordt er maandelijks kennis en kunde uitgewisseld door experts. Naast het verzorgen van de stukken, is er een  visuele voortgangsrapportage ontworpen om de voortgang op het gebied van kennisdeling vast te leggen. Verder is er een klantreis gemaakt om te inventariseren waar er verbeterpunten zijn binnen de kennisdeling.    

Zoekt jouw organisatie ook een spin in het web bij het delen van kennis en samenwerking met andere partijen? Neem dan contact op met ons! We vertellen je graag meer over het werk dat we doen. 

Wil je meer weten over NGinfra? Kijk dan op www.nginfra.nl 

Samenwerken & aanbesteden

Klant

NGinfra is een samenwerkingsplatform waarin grote infrabeheerders kennis delen, ontwikkelen en toepassen om de Nederlandse samenleving de infrastructuur te bieden die past bij de samenleving van nu en in de toekomst.

Team

Yvette
Yvette van der Velde 
Secretaris NGinfra
Mail Yvette